Terms and conditions

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van SF Distributions B.V. ( SF Distributions B.V. ). Het adres van SF Distributions B.V. is Molensteijn 1-2 3454PT, te De Meern met het KvK-nummer: 60992492.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SF Distributions B.V.. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen SF Distributions B.V. en de afnemer van de producten die SF Distributions B.V. levert (de Klant ).

SF Distributions B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden is van toepassing. De Klant en SF Distributions B.V. mogen alleen van deze voorwaarden afwijken als dat schriftelijk is vastgelegd.

In deze voorwaarden worden de Klant en SF Distributions B.V. samen ook Partijen genoemd.

Artikel 1 - Begrippen

In deze voorwaarden hanteren wij de volgende begrippen:

aanbod een van SF Distributions B.V. afkomstig aanbod, offerte of voorstel;

dag een kalenderdag;

schriftelijk op schrift of per e-mail;

overeenkomst iedere overeenkomst, schriftelijk geaccepteerd aanbod of getekende offerte strekkende tot de levering van de Producten door SF Distributions B.V. aan de Klant;

website de website van SF Distributions B.V..

Artikel 2 - Product

SF Distributions B.V. levert platenspelers, audio apparatuur, meubels en vinyl gerelateerde accessoires (het Product of de Producten ). SF Distributions B.V. zal deze algemene leveringsvoorwaarden op verzoek kosteloos naar de Klant toesturen. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op onze website www.swordfishandfriend.com.

Artikel 3 - Aanbiedingen

1.               Elk aanbod van SF Distributions B.V. is vrijblijvend en kan door SF Distributions B.V. worden herroepen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.               Als SF Distributions B.V. een aanbod doet, is dit 30 geldig, tenzij anders is overeengekomen.

3.               Elk aanbod bevat de noodzakelijke informatie zodat het voor de klant duidelijk is wat haar rechten en verplichtingen zijn, daarnaast wordt in een aanbod indien mogelijk opgenomen:

a.               de prijs, exclusief belastingen;

b.               een overzicht en specificatie van de producten;

c.               de beoogde datum van levering;

d.               de kosten van levering;

e.               de wijze van betaling;

f.                  de wijze waarop een overeenkomst tot stand komt; en

g.               welke handelingen nodig zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst.

4.               Een aanbod is pas bindend wanneer de Klant schriftelijk met het aanbod instemt op de daarvoor voorgeschreven wijze.

5.               SF Distributions B.V. kan een door de Klant geaccepteerd aanbod binnen 7 dagen na aanvaarding zonder opgaaf van redenen schriftelijk herroepen. In dat geval komt tussen Partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 - Bestellingen

1.               Bestellingen kunnen zowel voor periodieke leveringen als eenmalige leveringen worden gedaan.

2.               Je kunt bij ons je bestellingen via onze website, per e-mail, per elektronische data koppeling of per telefoon plaatsen.

3.               Een Bestelling is pas definitief na schriftelijke bevestiging door SF Distributions B.V., tenzij anders is vermeld in de offerte.

4.               Indien een Bestelling niet (geheel) geaccepteerd kan worden zal SF Distributions B.V. een alternatief aanbod doen. Een Bestelling wordt pas definitief na schriftelijke acceptatie dan wel afwijzing van het alternatieve aanbod.

5.               SF Distributions B.V. behoudt zich het recht voor om een Bestelling zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 5 - Periodieke bestellingen

1.               Voor periodieke bestellingen wordt schriftelijk vastgelegd welke hoeveelheden er van het Product met welke frequentie worden geleverd.

2.               Bij periodieke leveringen wordt de hoeveelheid te leveren Producten hetzelfde geacht als de voorgaande periode, tenzij de Klant één werkdag voor aflevering aangeeft welke hoeveelheid geleverd moet worden.

3.               Partijen kunnen een minimale en maximale afnameverplichting afspreken.

Artikel 6 - Aflevering en Transport

1.               SF Distributions B.V. en de Klant maken afspraken over de aflevering van het Product. De kosten voor aflevering worden duidelijk aangegeven op de website

2.               SF Distributions B.V. bepaalt de wijze van transport, na overleg met de Klant.

3.               Als de klant een afwijkende wijze van transport wenst dan de door SF Distributions B.V. voorgestelde wijze, komen de extra kosten daarvan voor rekening van de klant

4.               Levering zal plaatsvinden binnen zeven dagen anders, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.

5.               Levering vindt plaats op het moment dat een Bestelling in ontvangst is genomen door de Klant of werknemers van de Klant op de daartoe bestemde plaats en de afleverbon voor akkoord is getekend .

6.               De Klant is ten alle tijden verplicht om het geleverde af te nemen. Als de Klant weigert om het geleverde af te nemen komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van de Klant.

7.               Schade die is ontstaan tijdens het transport komt voor rekening en risico van SF Distributions B.V.

8.               Leveringstermijnen die door SF Distributions B.V. worden gecommuniceerd zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

9.               SF Distributions B.V. mag een Bestelling in delen laten bezorgen.

Artikel 7 - Contractduur

1.               De leveringsovereenkomst tussen de Klant en SF Distributions B.V. is voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.               Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van vijf werkdagen.

3.               De ene Partij mag de leveringsovereenkomst direct opzeggen als de andere Partij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert.

Artikel 8 - Prijs

1.               Alle door SF Distributions B.V. gecommuniceerde prijzen zijn in euro, exclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.

2.               Alle prijzen zijn inclusief verpakking, kosten voor vervoer, verzending en heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

Artikel 9 - Betaling en incassokosten

1.               De Klant kan vooraf betalen met Ideal, creditcard, paypal, bankoverschrijving via onze B2B-portal, tenzij betaling op factuur is overeengekomen.

2.               Als de Klant een factuur ontvangt moet deze altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen, tenzij anders overeengekomen.

3.               Als de Klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De Klant moet dan de wettelijke handelsrente betalen. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.               In geval van verzuim is de Klant alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan SF Distributions B.V.. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

–                  15% over de eerste €2500;

–                  10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;

–                  5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

–                  1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

–                  0,5% over het overige deel.

5.               De volledige vordering van Leverancier op de Klant is onmiddellijk opeisbaar als:

a.               de Klant een betalingstermijn overschrijdt;

b.               de Klant failliet is of in surseance van betaling;

c.               de Klant (rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;

d.               de Klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

1.               Alle door SF Distributions B.V. geleverde Producten blijven eigendom van SF Distributions B.V. totdat de Klant haar betalingsverplichtingen, zoals overeengekomen in artikel 9 volledig is nagekomen.

2.               De klant zal alles doen wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om de eigendommen van SF Distributions B.V. veilig te stellen

3.               Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.               Als SF Distributions B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen geeft de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan SF Distributions B.V.

Artikel 11 - Controle en klachtenregeling

1.               SF Distributions B.V. levert het Product af met een afleverbewijs, welke Partijen ondertekenen. Het afleverbewijs geldt als vaststelling van de hoeveelheid geleverde producten van die levering.

2.               De Klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt. De Klant moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

3.               De Klant moet eventuele zichtbare gebreken of klachten binnen twee dagen na levering schriftelijk aan SF Distributions B.V. mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet de Klant twee dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan SF Distributions B.V. mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

4.               De Klant is verplicht de gekochte Producten af te nemen bij aflevering van een Bestelling, ook indien een Bestelling (deels) onjuist is. Als de Klant weigert de gekochte producten af te nemen komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van de Klant.

5.               Als de Klant op tijd een klacht indient, schort dit haar betalingsverplichting niet op.

6.               Als er sprake is van een gebrek zal SF Distributions B.V. naar eigen inzicht, het Product herstellen, vervangen, of de Klant schadeloosstellen, tenzij:

a.               de klant haar klacht niet op tijd kenbaar heeft gemaakt, zoals omschreven in dit artikel;

b.               de Producten niet meer te identificeren zijn als afkomstig van SF Distributions B.V.;

c.               de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige behandeling;

d.               de Klant de producten niet op gebruikelijke wijze heeft opgeslagen;

e.               SF Distributions B.V. niet de mogelijkheid heeft gehad om de producten te onderzoeken;

f.                  de klant niet aan haar verplichtingen tegenover SF Distributions B.V. heeft voldaan, uit welke hoofde dan ook.

7.               Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van SF Distributions B.V. die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 12 - Retour

1.               De klant mag een (deel van) een Bestelling uitsluitend retourneren met instemming van SF Distributions B.V.. Na instemming zal SF Distributions B.V. de Klant de te volgen procedure mededelen.

2.               De klant verzorgt de retourzending voor haar eigen rekening en risico.

3.               SF Distributions B.V. zal na ontvangst van een retourzending de Producten direct controleren en het aankoopbedrag binnen - dagen terugstorten als de Producten:

a.               niet zijn gebruikt;

b.               niet zijn beschadigd; en

c.               nog in de originele verpakking zitten.

4.               Door doorverkopen, verhuren of het anderszins in gebruik nemen of geven van de Producten vervalt het recht op retour.

Artikel 13 - Garantie

1.               Op alle Producten geeft SF Distributions B.V. een garantie van twee jaar.

2.               Geen garantie wordt gegeven als sprake is van één van de situaties, genoemd in lid 8 van het artikel "Controle en klachtenregeling". Daarnaast vervalt het recht op garantie als de Klant niet binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk de garantie heeft ingeroepen.

3.               SF Distributions B.V. heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen door reparatie, een vervangend product te leveren of door de factuurwaarde terug te storten. Terugstorting van de factuurwaarde kan alleen op het rekeningnummer waarvan de factuur is voldaan.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.               SF Distributions B.V. garandeert dat het Product voldoet aan alle relevante regelgeving en de gebruikelijke eisen die daaraan worden gesteld.

2.               Minimale afwijkingen van bijvoorbeeld afmetingen, aantallen, gewicht en kleuren kunnen niet als een tekortkoming van SF Distributions B.V. worden aangemerkt.

3.               SF Distributions B.V. is niet aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of kosten die voortvloeien uit een overeenkomst of uit het gebruik van het Product.

4.               Als SF Distributions B.V. toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1250000,00.

5.               In alle gevallen is de aansprakelijkheid van SF Distributions B.V. beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van SF Distributions B.V. uitkeert.

6.               De beperkingen van de aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SF Distributions B.V..

Artikel 15 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen SF Distributions B.V. is één jaar.

Artikel 16 - Intellectueel eigendom

1.               SF Distributions B.V. garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten.

2.               Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt SF Distributions B.V. alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde producten, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

Artikel 17 - Geheimhouding en privacy

1.               Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zullen Partijen alle informatie van elkaar geheimhouden tegenover derden.

2.               SF Distributions B.V. zal de informatie die door de Klant gegeven is niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze informatie is gegeven, behalve als SF Distributions B.V. optreedt in een procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.

3.               Partijen zullen de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van elkaar niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 18 - Ontbinding

SF Distributions B.V. heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, als de Klant:

1.               in staat van faillissement wordt verklaard;

2.               surseance van betaling wordt verleend;

3.               een andere wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt;

4.               door executoriaal beslag wordt getroffen;

5.               door conservatoir beslag wordt getroffen en dit beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven; of

6.               onder curatele of onder bewind wordt gesteld.

Artikel 19 - Overmacht

1.               In geval van overmacht aan de zijde van SF Distributions B.V. kan geen beroep worden gedaan op door SF Distributions B.V. genoemde levertijden.

2.               SF Distributions B.V. kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden mogen allebei de partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

3.               Als SF Distributions B.V. zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag SF Distributions B.V. het nagekomen deel factureren.

Artikel 20 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 21 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene leveringsvoorwaarden en een overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen afspraken.

Artikel 22 - Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer XX.

Artikel 23 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 24 - Bevoegde rechter

Amsterdam